Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten en met uitsluiting van voorwaarden welke een opdrachtgever van toepassing mocht hebben verklaard. Eventuele afwijkingen gelden slechts, indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen:

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd, zolang wij niet schriftelijk hebben bevestigd met acceptatie door opdrachtgever akkoord te gaan. Wijziging in de uitvoering van een opdracht is slechts mogelijk, indien tijdig schriftelijk aan ons meegedeeld en door ons schriftelijk aanvaard. De kosten en verdere gevolgen van een wijziging zijn voor rekening van opdrachtgever.

Annulering:

Bij annulering tot uiterlijk drie maanden vóór de datum van de partij- 10% van het overeengekomen totaalbedrag. Bij annulering tussen één en drie maanden- 50% van het totaalbedrag. Bij annulering tussen één week en één maand- 90% van het totaalbedrag en bij annulering binnen één week vóór de datum van de partij 100% van het totaalbedrag. Wij zijn bevoegd de overeenkomst te annuleren, indien opdrachtgever in verzuim is met tijdige retournering van een door hem getekende opdrachtbevestiging of tijdige betaling van een ingevolge de overeenkomst door hem verschuldigd bedrag.

Betaling:

Het ingevolge de overeenkomst door opdrachtgever verschuldigde bedrag dient in twee termijnen te worden voldaan. Tenzij anders afgesproken beloopt de eerste termijn 50% van het totaalbedrag. Deze termijn wordt door ons bij de opdrachtbevestiging gefactureerd en dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Het resterende bedrag wordt direct na uitvoering van de opdracht gefactureerd en dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling als voormeld is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Overmacht:

In geval van niet-nakoming door ons van enige verplichting als gevolg van overmacht zijn wij bevoegd de overeenkomst voor ontbonden te verklaren. In geval van overmacht en als gevolg daarvan ontbinding van de overeenkomst heeft geen van partijen jegens de ander aanspraak op schadevergoeding onverminderd de verplichting om bij ontbinding de reeds ontvangen prestaties voor (het ontbonden gedeelte van) de overeenkomst ongedaan te maken. Onder overmacht worden onder meer verstaan: oorlog, molest, brand, staking, stagnatie in levering van producten en/of diensten door derden, technische storingen en andere omstandigheden buiten onze wil, waardoor ongewijzigde gehele of gedeeltelijke uitvoering redelijkerwijs niet meer mogelijk is. Wij zullen dan echter wel in goed overleg met de opdrachtgever ons best doen een alternatief te vinden. Indien de kapitein het vanwege nautische of meteorologische omstandigheden niet verantwoordt acht om de afgesproken route te varen, is hij gerechtigd de vaartijden en routes te wijzigen. Indien op die gronden uitvaren helemaal niet mogelijk mocht zijn, geldt dit eveneens als overmacht.

Aansprakelijkheid:

Iedere aansprakelijkheid van ons voor schade, van welke aard dan ook, aan de zijde van de opdrachtgever of diens gasten wordt door ons uitdrukkelijk uitgesloten behoudens schade welke is ontstaan uit een eigen handeling of nalaten van ons, waarbij sprak mocht zijn van opzet tot schadeveroorzaking of roekeloos handelen met de wetenschap dat die schade hiervan het waarschijnlijke gevolg is. Hieronder valt niet opzet of roekeloosheid van personeel of hulp-personen. Opdrachtgever dient zijn gasten hierop te wijzen en ons te vrijwaren voor eventuele schade van gasten.

Overige bepalingen:

Opdrachtgever en zijn gasten dienen zich correct te gedragen en de aanwijzingen van de bemanning te volgen. Eventuele schade aan het schip en / of de inventaris door toedoen van opdrachtgever of zijn gasten komt voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever en zijn gasten zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke eigendommen. Opdrachtgever zal zijn gasten hierop wijzen en dient ons voor eventuele schade toe vrijwaren.

Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord onze schepen.

Tussentijdse prijswijzigingen, verandering
dieselolietarieven, druk/typefouten voorbehouden.

Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

Toepasselijk recht:

Op eventuele geschillen in verband met een overeenkomst tussen ons en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De gewone rechter in het arrondissement Utrecht is bevoegd hierover te oordelen.

Drankjes:

Op basis van nacalculatie:

al onze opdrachtgevers erop zelf aan het einde van de partij hierover in contact te treden met de desbetreffende partymanager. Indien de turflijst niet voorzien is van uw handtekening gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat.

Drankjes arrangementen:

Wanneer er tijdens een tocht waar de drankjes op basis van uitkoop worden geschonken, drankjes die geschonken worden voor en /of na de genoemde arrangementtijden worden deze eveneens berekend op basis van nacalculatie en dient de turflijst voor akkoord ondertekend te worden.

Opties zijn maximaal twee weken geldig en verplichten u tot niets en vervallen automatisch na veertien dagen.

Bekijk onze prijslijst Online!

Handig online bladeren door ons flipbook. Het scheelt enorm veel papier en is beter voor het milieu.
Het boek is ook als PDF te downloaden en te bewaren op de computer, ipad, tablet of mobiel zodat u het nog eens rustig kunt doorbladeren op een later tijdstip.

Arrangementen

Een uitgebreid overzicht van ons arrangementen 

Rondvaarten

Alles in het kort op een rij

ipad screen

Arrangementen

Een uitgebreid overzicht van ons arrangementen

Rondvaarten

Alles in het kort op een rij